INFORMATIE

Klachtenregeling

De klachtenregeling kent een drietal stappen:

Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij mijzelf en is het belangrijk voor het therapeutisch proces dat u niet gaat “stapelen”. U krijgt alle ruimte om uw klacht uit te spreken. De meeste klachten zullen op deze wijze worden opgelost.

Hiernaast bestaat de mogelijkheid om een van de psychotherapeuten uit mijn intervisiegroep te spreken, ten einde uw klacht zo goed mogelijk bespreekbaar te maken en af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.

Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij ik ben aangesloten. Ditzelfde geldt als zich geschillen voordoen. Als psychotherapeut ben ik  verplicht u deze informatie te verstrekken. U vindt de betreffende beroepsverenigingen onder het kopje “registraties”.

Wet- en regelgeving

WGBO; Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

BIG; Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Kwaliteitswet; In de kwaliteitswet gaat het om verantwoorde zorg en  goede dienstverlening, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid  van de zorg.

WPR; Wet persoonsregistratie

U hebt recht op inzage van uw dossier. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van medisch onderzoek, intakeverslag,  indicatiestelling psychotherapie, het behandelplan, brief huisarts, toestemmingsverklaring, verslagen van gesprekken, eindevaluatie en eindrapport huisarts.